๑๒.ทำนองเต้นหรือทำนองคลื่นกระทบฝั่ง
16 มิถุนายน 2021
๑๐.ทำนองกล่อม
16 มิถุนายน 2021

         ทำนองพา เป็นทำนองพรรณนาความสวยงามของธรรมชาติคำประพันธ์แต่งเป็นร่ายยาว เนื้อความมีอยู่ในกัณฑ์มหาพน แหล่ที่ 2 แหล่ที่ 3 แหล่ที่ 4 แหล่ที่ 5 เป็นแหล่พระอัจจุตฤๅษีพาชูชกชมนกชมไม้ ชมป่า ชมเขา และชมสัตว์ป่า