16 มิถุนายน 2021
แหล่พระเวสสัดรกำสรด
16 มิถุนายน 2021
แหล่ประวัติมหาชาติ
16 มิถุนายน 2021
๑๒.แหล่กลับชาติ
16 มิถุนายน 2021
๑๑.แหล่เทียบเนื้อกัณฑ์ฉกษัตริย์
16 มิถุนายน 2021
๑๐.แหล่ไถ่กัณหาชาลี หรือ แหล่ชาลีทูลสาร
16 มิถุนายน 2021
๐๙.แหล่กล่อมเทียบเนื้อ
16 มิถุนายน 2021
๐๘.แหล่พรแปดประการ
16 มิถุนายน 2021
๐๗.แหล่พระเวสสัดรกำสรด
16 มิถุนายน 2021
๐๖.แหล่มัทรีกลับจากป่า
16 มิถุนายน 2021
๐๕.แหล่กัณหาสั่งความ
8 กรกฎาคม 2021
๐๑.แหล่พร 10 ประการ
8 กรกฎาคม 2021
๐๒.แหล่ให้ทานช้าง
8 กรกฎาคม 2021
๐๓.แหล่หญิงม่าย
8 กรกฎาคม 2021
๐๔.แหล่ชูชกขอสองกุมาร