17 มิถุนายน 2021
๑. ผูกกัณฑ์มาลัยหมื่น
17 มิถุนายน 2021
๒.ผูกกัณฑ์มาลัยแสน
17 มิถุนายน 2021
๓.ผูกกัณฑ์สังกาสหลวง
17 มิถุนายน 2021
ผูกที่ ๑.กัณฑ์ทศพร ๑๙ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
ผูกที่ ๒.กัณฑ์หิมพานต์ ๑๓๔ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
ผูกที่ ๔.กัณฑ์วนปเวสน์ ๕๗ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
ผูกที่ ๕.กัณฑ์ชูชก ๗๙ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
ผูกที่ ๖.กัณฑ์จุลพน ๓๕ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
ผูกที่ ๗.กัณฑ์มหาพน ๘๐ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
ผูกที่ ๘.กุกัณฑ์มาร ๑๐๑ พระคาถา