16 มิถุนายน 2021
แหล่พระเวสสัดรกำสรด
16 มิถุนายน 2021
แหล่ประวัติมหาชาติ
16 มิถุนายน 2021
๑๒.แหล่กลับชาติ
16 มิถุนายน 2021
๑๑.แหล่เทียบเนื้อกัณฑ์ฉกษัตริย์
16 มิถุนายน 2021
๑๐.แหล่ไถ่กัณหาชาลี หรือ แหล่ชาลีทูลสาร
16 มิถุนายน 2021
๐๙.แหล่กล่อมเทียบเนื้อ
16 มิถุนายน 2021
๐๘.แหล่พรแปดประการ
16 มิถุนายน 2021
๐๗.แหล่พระเวสสัดรกำสรด
16 มิถุนายน 2021
๐๖.แหล่มัทรีกลับจากป่า
16 มิถุนายน 2021
๐๕.แหล่กัณหาสั่งความ
16 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ทานกัณฑ์ โดย พระครูสมุห์สุเทพ วัดบางช้างเหนือ (เทศน์ถวายหลวง)
16 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ชูชก โดย พระครูพิมลธรรมภาณ (ดร.มานพ ปาละพันธ์)
16 มิถุนายน 2021
๑๕.ทำนองไต่ไม้ลำเดียว
16 มิถุนายน 2021
๑๔.ทำนองถกเขมรตีเหล็ก
16 มิถุนายน 2021
๑๓.ทำนองคุดทะราดเหยียบกรวด
16 มิถุนายน 2021
๑๒.ทำนองเต้นหรือทำนองคลื่นกระทบฝั่ง
16 มิถุนายน 2021
๑๑.ทำนองพา
16 มิถุนายน 2021
๑๐.ทำนองกล่อม
16 มิถุนายน 2021
๙.ทำนองย้ายเต้น
16 มิถุนายน 2021
๘.ทำนองย้าย
17 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ที่ ๐๘ กุมาร ๑๐๑ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ที่ ๐๙ มัทรี ๙๐ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ที่ ๑๐ สักกบรรพ ๔๓ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช ๖๙ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์ ๓๖ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์ ๔๘ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ที่ ๐๔ วนปเวสน์ ๕๗ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ที่ ๐๒ หิมพานต์ ๑๓๔ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ที่ ๐๓ ทานกัณฑ์ ๒๐๙ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ที่ ๐๕ ชูชก ๗๙ พระคาถา