สมเด็จพระเทพฯ สดับพระธรรมเทศนา ๒๕๔๙
เทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช ณ มสธ.
14 มิถุนายน 2021
ประวัติการรับโล่สามสร
16 มิถุนายน 2021

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นประธานสดับพระธรรมเทศนามหาชาติกัณฑ์มหาราช  วันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๔๙  เวลา ๑๕.๐๐ น.ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง