๐๕.แหล่กัณหาสั่งความ
16 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ชูชก โดย พระครูพิมลธรรมภาณ (ดร.มานพ ปาละพันธ์)
16 มิถุนายน 2021

 

กัณฑ์ทานกัณฑ์ (เทศน์ถวายหลวง) โดย พระครูสมุห์สุเทพ วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม