8 กรกฎาคม 2021
กัณฑ์ที่ ๐๖ จุลพน ๓๕ พระคาถา
8 กรกฎาคม 2021
กัณฑ์ที่ ๐๗ มหาพน ๘๐ พระคาถา
8 กรกฎาคม 2021
กัณฑ์ที่ ๐๑ ทศพร ๑๙ พระคาถา
8 กรกฎาคม 2021
๐๑.แหล่พร 10 ประการ
8 กรกฎาคม 2021
๐๒.แหล่ให้ทานช้าง
8 กรกฎาคม 2021
๐๓.แหล่หญิงม่าย
8 กรกฎาคม 2021
๐๔.แหล่ชูชกขอสองกุมาร