16 มิถุนายน 2021
๐๕.แหล่กัณหาสั่งความ
16 มิถุนายน 2021
๐๖.แหล่มัทรีกลับจากป่า
16 มิถุนายน 2021
๐๗.แหล่พระเวสสัดรกำสรด
16 มิถุนายน 2021
๐๘.แหล่พรแปดประการ
16 มิถุนายน 2021
๐๙.แหล่กล่อมเทียบเนื้อ
16 มิถุนายน 2021
๑๐.แหล่ไถ่กัณหาชาลี หรือ แหล่ชาลีทูลสาร
16 มิถุนายน 2021
๑๑.แหล่เทียบเนื้อกัณฑ์ฉกษัตริย์
16 มิถุนายน 2021
๑๒.แหล่กลับชาติ
16 มิถุนายน 2021
แหล่ประวัติมหาชาติ
16 มิถุนายน 2021
แหล่พระเวสสัดรกำสรด
16 มิถุนายน 2021
เทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
16 มิถุนายน 2021
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
16 มิถุนายน 2021
๙ สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธ์ท่าเตียน
16 มิถุนายน 2021
ฉลองจารึกวัดโพธิ์ กัณฑ์มหาราช ๒๕๕๔
16 มิถุนายน 2021
ประวัติการรับโล่สามสร
14 มิถุนายน 2021
สมเด็จพระเทพฯ สดับพระธรรมเทศนา ๒๕๔๙
14 มิถุนายน 2021
เทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช ณ มสธ.
14 มิถุนายน 2021
เทศน์มหาชาติหน้าพระที่นั่ง ๒๕๕๖
14 มิถุนายน 2021
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
14 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ทานกัณฑ์ โดย พระครูสมุห์สุเทพ วัดบางช้างเหนือ (เทศน์ถวายหลวง)